آنانکه می روند مرا هم دعا کنند

یادی از این غریبه ی بی آشنا کنند

عزم وصال یار نمودند و می روند

در راه دوست ..تا سر و جان را فدا کنند

گر می روند دست حق همراهشان بود

در این مسیر حق زیارت ادا کنند

خوش دار دل که قافله ی راهیان عشق

وقت سفر رضا.. دل زار گدا کنند